Om huset

Vedtægter

Hent som PDF


VEDTÆGTER
FOR
DEN ALMENNYTTIGE FORENING
TJÆREBY FORSAMLINGSHUS

§ 1.
Foreningens navn er Tjæreby Forsamlingshus. Foreningen skal være en almennyttig forening, hvis hjemsted er Tjæreby, Næstved Landevej 220, 4230 Skælskør i Slagelse Kommune.

§ 2.
Foreningens formål er at drive et forsamlingshus i Tjæreby Sogn.

§ 3.
Som medlem af foreningen optages enhver person, som indbetaler det af generalforsamlingen fastsatte indmeldelsesgebyr.
Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller forpligtelser.
Udmeldelse skal ske skriftligt og med 3 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår, der er 31. december. Udmeldte medlemmer har ingen krav på nogen del af foreningens formue.

Det indbetalte indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke.
Såfremt et medlem ikke betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, slettes vedkommende medlem, og kan kun genoptages ved betaling af restancen, samt nyt kontingent.

§ 4.
Medlemmerne betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves i april kvartal i regnskabsåret

§ 5.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
På lige årstal er 3 medlemmer på valg og på ulige årstal er 4 medlemmer på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 8 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for 2 år, således at 1 suppleant vælges hvert år.

§ 6.
Afgørelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af den samlede bestyrelse stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger ved bestyrelsesmøderne.

§ 7.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse efter generalforsamlingens godkendelse.

§ 8.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes inden udgangen af februar måned. Indkaldelse skal ske skriftligt direkte til medlemmerne, eller ved e-mail, med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer dog senest 30 dage før generalforsamlingen.

§ 9.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af afgivne stemmer) blandt de fremmødte. Dog kræves til ændring af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Såfremt blot et medlem kræver det, skal afstemningen foregå skriftlig.

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter indvarsling som til ordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget.

§ 11.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse af regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelse og suppleant.
9. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant.
10. Eventuelt.

§ 12.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger ved både ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

§ 13.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december, og inden generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til bilagskontrollanterne.
På generalforsamlingen vælges 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollantsuppleanter for 2 år, således at 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant er på valg hvert år.

§ 14.
Bestyrelsen kan til varetagelse af beværtningen ved sammenkomster i huset og den daglige drift ansætte en vært. Bestyrelsen udfærdiger en kontrakt om ansættelsens betingelser og omfang.

§ 15.
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Ved 2. opløsende generalforsamling afgøres ved almindeligt stemmeflertal anvendelsen af foreningens eventuelle formue. Formuen kan kun anvendes til uddeling til almennyttige formål i lokalområdet.
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 28. feb. 2008, og ligeledes på den ekstraordinære generalforsamling den 8. april 2008. Vagn Petersen Tage Schmidt Per Åris Per Rasmussen Søren Larsen Preben Hansen Svend Rasmussen